devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

eylül 2009 tus soruları ve cevapları

  • /
  • 22
  • >
  • »
 1. ÖSYM
  T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
  ÖĞRENCİ SEÇME VE
  YERLEŞTİRME MERKEZİ
  A
  TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI
  (SONBAHAR DÖNEMİ)
  13 Eylül 2009
  BİLİM SINAVI

  ADI : ...........................................................
  SOYADI : ...........................................................
  T.C. KİMLİK NUMARASI : ...........................................................
  SALON NUMARASI

  G E N E L A Ç I K L A M A

  1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki
  ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yazmayı unutmayınız.
  2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
  vardır.
  3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
  Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
  4. Bu kitapçığın başında Temel Tıp Bilimleri Testi, sonunda da Klinik Tıp Bilimleri Testi bulunmaktadır. Bu
  testlerin başladıkları sayfalar şöyledir:
  Temel Tıp Bilimleri Testi 1
  Klinik Tıp Bilimleri Testi 14
  5. Bu soru kitapçığındaki iki test toplam 200 sorudan
  oluşmaktadır ve soruların cevaplanması için verilen
  cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat).
  6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
  verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşunkalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konmayacaktır.
  7. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı
  vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
  8. Bu testler puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri
  düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
  Bu nedenle bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o
  soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından
  doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
  9. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan
  başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap
  kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi
  unutmayınız.
  10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
  kapağında belirtilmiştir.

  Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin
  yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
  kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
  külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

  https://www.osym.gov.tr/Eklenti/2736,tus2009eylulbilimpdf.pdf?0
  avatar
  29.01.2023 - 12:09
 2. A
  TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ
  2009-TUS Sonbahar / TTBT
  avatar
  29.01.2023 - 12:10
 3. 1. Aşağıdakilerden hangisi spatium profundum
  perinei kasıdır?
  A) M. bulbospongiosus
  B) M. ischiocavernosus
  C) M. sphincter urethrae
  D) M. transversus perinei superficialis
  E) M. sphincter ani externus
  avatar
  29.01.2023 - 12:11
 4. 2. Aşağıdaki sinirlerden hangisi foramen ischiadicum minus’tan geçer?
  A) N. ischiadicus B) N. gluteus inferior
  C) N. pudendus D) N. gluteus superior
  E) N. cutaneus femoris posterior
  avatar
  29.01.2023 - 12:11
 5. 3. Ayağın plantar yüzünde duyu kaybı olan bir hastada, aşağıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme
  olduğu düşünülmelidir?
  A) N. femoralis
  B) N. peroneus superficialis
  C) N. peroneus profundus
  D) N. tibialis
  E) N. obturatorius
  avatar
  29.01.2023 - 12:11
 6. 4. Vena jugularis externa aşağıdakilerin hangisinde
  verilen venlerin birleşmesiyle oluşur?
  A) V. facialis – V. jugularis anterior
  B) V. retromandibularis – V. auricularis posterior
  C) V. maxillaris – V. temporalis superficialis
  D) V. thyroidea superior – V. lingualis – V. facialis
  E) V. occipitalis – V. auricularis posterior
  avatar
  29.01.2023 - 12:11
 7. 5. Aşağıdaki bağlardan hangisi uyluğun iç rotasyonunu engeller?
  A) Ligamentum iliofemorale
  B) Ligamentum ischiofemorale
  C) Ligamentum pubofemorale
  D) Ligamentum capitis femoris
  E) Ligamentum transversum acetabuli
  avatar
  29.01.2023 - 12:12
 8. 6. Aşağıdaki kemiklerden hangisi pterionun oluşumuna katılmaz?
  A) Os sphenoidale B) Os temporale
  C) Os parietale D) Os zygomaticum
  E) Os frontale
  avatar
  29.01.2023 - 12:13
 9. 7. Aşağıdaki yapılardan hangisinin ışığı kırma gücü
  en fazladır?
  A) Lens B) Kornea
  C) İris D) Corpus vitreum
  E) Humor aquosus
  avatar
  29.01.2023 - 12:13
 10. 8. Mezensefalonda colliculus superior seviyesinden
  geçen transvers bir kesitte aşağıdaki nükleuslardan hangisi görülür?
  A) Nucleus gracilis
  B) Nucleus salivatorius inferior
  C) Nucleus nervi abducentis
  D) Nucleus olivaris superior
  E) Nucleus ruber
  avatar
  29.01.2023 - 12:14
  • /
  • 22
  • >
  • »