devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

kapak fotoğrafı
profil resmi

@visdom

70 başlık

358 entri

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

200. Fallop tüpünün kısımlarının uterusdan overe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) interstisyel, isthmus, ampulla, infundibulum b) interstisyel, ampulla, isthmus, infundibulum c) interstisyel, infundibulum, isthmus, ampulla d) Ampulla, interstisyel, infundibulum, isthmus e) isthmus, ampulla, infundibulum, interstisyel

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

199. Naboth kisti ne şekilde oluşur? a) Wolf kanal artıklarının hipertrofisi ile b) Kolumnar epitelle döşeli endoservikal bezlerin ağızlarının tıkanması ile c) Skuamöz hücre artıklarının birikmesi ile d) Transformasyon zonunun metaplazisi ile e) Mezonefrik kanal epitelinin proliferasyonu

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

198. Kombine oral kontraseptifle acil kontrasepsiyon sağlanmasında en önemli mekanizma hangisidir? a) Embriyo transportunun bozulması b) Ovulasyonun geciktirilmesi c) Fertilizasyonun önlenmesi d) Sperm fagositozunun hızlandırılması e) Servikal mukusun koyulaştırılması

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

197. Kombine tip oral kontraseptif kullanımın kesin kontrendike olduğu bir durum aşağıdakilerden hangisidir? a) 35 yaş üstünde sigara içen kadın b) Diabetes mellitus c) Hipertansiyon d) Migren? e) Epilepsi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

196. Endodermal sinus tümörünün takibinde en güvenilir tümör belirteci hangisidir? a) Ca125 b) Alfa fetoprotein c) Laktik dehidrogenaz d) CEA e) bhCG

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

195. inguinal lenf nodu metastazı olan over kanserli bir olguda FiGO'ya göre evre kaçtır? a) IIa b) IIIa c) IIIb d) IIIc e) IV

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

194. Komplet molde en sık görülen karyotip hangisidir? a) 45 X b) 46 XX c) 46 XY d) 69 XXX e) 69 XXY

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

193. Amenoreik bir hastada gonadotropin düzeyinin düşük olduğunun saptanması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülmesi gereken hastalıklardan biri değildir? a) Müllerian agenezi b) Sheehan sendromu c) Amenore-Galaktore sendromları d) Anoreksia nervosa e) Kraniofaringioma

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

192. Sperm değerlendirilmesinde hangisi fertilite yönünden en fazla prognostik önem taşır? a) Volüm b) Lökosit sayısı c) Motilite d) immunobead e) Sper Mar testi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

191. Ebeveynlerindeki Rh uyuşmazlığından etkilenmiş bir fetusta intrauterin dönemde hangisi gözlenmez? a) Anemi b) Ödem c) Asit d) Kalp yetmezliği e) Kernikterus

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

190. Preeklampside en sık görülen böbrek lezyonu hangisidir? a) Glomerulokapiller endotelyozis b) Membranoproliferatif glomerulonefrit c) Akut tübüler nekroz d) Kortikal nekroz e) interstisyel nefrit

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

189. "Condiplucato corpora" aşağıdaki malprezantasyonların hangisinde görülebilecek doğum şeklidir? a) Makat b) Alın c) Transvers d) Sinkiput e) Yüz

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

188. intrapartum uterus rüptüründe en sık görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Şok b) Fetal kalp atım bozukluğu c) Şiddetli karın ağrısı d) Vajinal kanama e) Presente fetal kısımda yükselme

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

187. Bethesda sistemine göre smear sonucunun ASCUS olarak rapor edilmesi hangi tip hücrelerin görüldüğünü ifade eder? a) inflamatuar hücreler b) Benign reaktif hücreler c) Atipik squamöz hücreler d) Atipik HPV koilositik hücreler e) Kanser hücreleri

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

186. Myoma uteride en sık karşılaşılan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Asemptomatik b) Menoraji c) Metroraji d) Oligomenore e) Postkoital kanama

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

185. Künt göz travmasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez? a) Vitreus hemorajisi b) Santral retina arteri tıkanıklığı c) Katarakt d) Glokom e) Retina dekolmanı

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

184. Aşağıdakilerden hangisinde gözlük şeklinde periorbital ekimoz gözlenir? a) Akut subdural hematom b) Epidural hematom c) Kafa kaidesinde kırık d) intraventriküler kanama e) Travmatik subaraknoid kanama

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

183. Aşağıdakilerden hangisi genitoüriner tüberkülozun komplikasyonlarından biri değildir? a) Renal kalsifikasyon b) Hipertansiyon c) Erkekte infertilite d) Kontrakte mesane e) Mesane divertikülü

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

182. Bir haftadır yedikleri içeren ve şiddetli giderek artan kusması olan 3 haftalık bir erkek bebekteen olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Trakeoözefajeal fistül b) Prepilorik veb c) Mekonyum ileusu d) infantil hipertrofik pilor stenozu e) Aganglionik megakolon

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

181. 0-6 aylık bebeklerde doğumsal kalça çıkığının cihaz ve tedavisinde, kalçanın tespit edilmesi gereken pozisyonlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? a) Addüksiyon ve ekstansiyon b) Addüksiyon ve fleksiyon c) Abdüksiyon ve ekstansiyon d) Abdüksiyon ve fleksiyon e) Dış rotasyon ve ekstansiyon

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

180. Trakeasında yerleşmiş yabancı cisim bulunan bir kişide en sık görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Hırıltılı solunum (Wheezing) b) Sağ akciğerde dinlemekle akciğer seslerinde azalma c) Sağ akciğerde atelektazi d) Ses kısıklığı e) Hemoptizi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

179. Akut bir baş boyun bölgesi yaralanmasında öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Röntgen çekilmesi b) Solunum yolunun açık tutulması c) idrar sondası takılması d) intravenöz sıvı verilmesi e) Taze kan verilmesi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

178. Daha önce hiçbir şikayeti olmayan 75 yaşındaki bir kadın hasta iki aydır süren kilo kaybı, halsizlik, sarılık ve sırtına vuran sağ üst kadran ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenede safra kesesi ağrısız olarak ele geliyor. Bu hastada tanı koymak için ilk yapılması gereken en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Endoskopik retrograt pankreatografi b) Bilgisayarlı karın tomografisi c) Pertükan transhepatik kolanjiografi d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Selektif anjiografi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

177. Hamilelik planlayan 28 yaşındaki bir kadının karaciğerinde aşağıdaki benign tümörlerden hangisini gözlenmesi durumunda tümörün cerrahi olarak eksizyonu düşünülmelidir? a) Hemanjiom b) Hemartom c) Adenom d) Fokal nodüler hiperplazi e) Lipom

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

176. 70 yaşında sadece uzun mesafe yol yürümekle gelen baldır ağrısı olan bir hastanın fizik muayenesinde ayaklarda herhangi bir iskemik yara saptanmamıştır. Bu hastada aşağıdaki arterlerden hangisinin tıkanma olasılığı en yüksektir? a) Popliteal arter b) Ana femoral arter c) Derin femoral arter d) Süperfisial femoral arter e) Anterior tibial arter

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

175. 40 yaşında bir erkek hasta dışkılama sırasında anal bölgede ağrı ve sonrasında damlama şeklinde kanama yakınmasıyla başvuruyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Rektum kanseri b) Perianal fistül c) Perianal abse d) Kondiloma accümünata e) Anal fissür

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

174. Halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleriyle başvuran 64 yaşındaki bir erkek hastada fizik muayenede patolojik bulgu saptanmamıştır. Laboratuvar incelemelerinde serum demir düzeyi düşük, transferin düzeyi yüksek, gaytada gizli kan pozitif olarak bulunmuştur. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Crohn hastalığı b) Divertikülozis c) Sağ kolon tümörü d) Sol kolon tümörü e) inflamatuar bağırsak hastalı

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

173. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde spontan dalak rüptürü en sık görülür? a) Herediter sferositoz b) Sarkoidoz c) Polisitemia vera d) Akut lösemi e) Enfeksiyöz mononükleozis

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

172. Kolelitiazis tanısı için ilk yapılması gereken ve en duyarlı radyolojik inceleme aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Bilgisayar tomografi c) Magnetik rezonans görüntüleme d) intravenöz kolanjiografi e) Tanısal laparoskopi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

171. 64 yaşında bir erkek hastada serum alfa feto protein düzeyi 450 mg/ml olarak saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) (gbkz: piyojenik karaciğer absesi) b) Karaciğer fokal nodüler hiperplazisi c) Bilier siroz d) Primer karaciğer kanseri e) Metastatik karaciğer kanseri

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

170. Bisikletten düşen 22 yaşındaki bir kişi acil servise getirilmiştir. Yapılan fizik muayenesinde hastanın kan basıncının normal olduğu, taşikardisi ve hava açlığının bulunduğu saptanmıştır. Bulunan hastada ayrıca boynunun sol tarafında cilt altında krepitasyon alınmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Hemotoraks b) Atelektazi c) Göğüs duvarı hematomu d) Servikal vertebra kırığı e) Pnömotoraks

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

169. Boyun bölgesinde 2 aydır kitle bulunması şikayetiyle başvuran 18 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde tiroid bezi sağ lobunda 2 cm çaplı, tek nodül ve aynı tarafta 2 adet büyümüş servikal lenf nodu saptanıyor. Yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign hücreler görülüyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Papiller tiroid kanseri b) Foliküler tiroid kanseri c) Anaplastik tiroid kanseri d) Medüller tiroid kanseri e) Lenfoma

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

168. Tiroidektomi sonrasında rekürren larengial sinirin tek taraflı yaralanması durumunda, erken dönemde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz? a) Krikotroid kasın denerve olması b) Vokal kordun orta hat yakınında fikse kalması c) Sıvı alımı sırasında boğulma hissi d) Ses kısıklığı e) Ses kalınlaşması

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

167. Kırk yaşında bayan hasta iki ay önce sağ meme başında ortaya çıkan kızarıklık ve ekzamatoid görünüm nedeniyle hastaneye başvuruyor, hasta bu dönemde kullandığı kortikosteroidli pomadlardan yarar görmediğini belirtiyor. Yapılan mamograf sonucu normal olarak değerlendiriliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Medüller meme kanseri b) Komedokarsinom c) Memenin Paget hastalığı d) Duktal ektazi e) Filloides tümör

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

166. Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinde permeasyon türü yayılmaya bir örnektir? a) Supraklaviküler lenf nodu b) Satellit deri nodülleri c) Aksiller lenf nodu d) Kemik iliği metastazı e) Menengial karsinomatozis

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

165. Künt batın travmalı bir hastaya yapılan diagnostik peritoneal lavaj sonrasında pozitif bulgu elde edilmiş ve şok tablosunun olmadığı saptanmıştır. Bu hastada aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması tanı ve tedaviyi yönlendirmede en az yararlıdır? a) Oral ve intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi b) Tanısal laparoskopi c) intravenöz pyelografi d) Arteriografi e) Direk batın grafisi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

164. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonunun komplikasyonlarından biri değildir? a) Hiperkalemi b) Hipotermi c) Oksihemoglobin disosiasyon eğrisinde sola kayma d) Kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

163. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen iyonlarının asidoz halinde vücutta tamponlanmasında en önemli rol oynar? a) Bikarbonat-karbonik asit b) Hemoglobin c) intraselüler proteinler d) Fosfatlar e) Amonyum

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

162. Dehidrate olmayan, böbrek fonksiyonları normal olan postoperatif bir hastada serum sodyum düzeyi 120 mEq/L olarak saptanmıştır. Bu hastadaki serum sodyum düzeyinin düşük olmasının en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Total vücut sodyum eksikliği b) Aşırı böbrek dışı sıvı kaybı c) Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı d) Diabetes insipidus e) Cushing hastalığı

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

161. Aşağıdakilerden hangisi 2,3 Difosfogliserat sentezinin artmasına neden olur? a) Yetersiz inorganik fosfat alımı b) Tiroid hormon düzeyi düşüklüğü c) Kortizol düzeyi d) Yeterli selenyum alımı e) Hipoksi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

160. Myestania graviste aşağıdaki kaslardan hangisinin fonksiyonunda kusur gelişmez? a) Orbikülaris okuli b) Levator palpebrae c) interkostal kaslar d) Pupilla fonksiyonlarını düzenleyen kaslar e) Proksimal ekstremite kasları

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

159. Aşağıdakilerden hangisi nikotin bağımlılığında gözlenmez? a) Dopamin ödül sisteminin aktivasyonu?? b) Sirkülasyondaki noradrenalinin artması c) Vazopressin salgılanmasının artması d) Tiroid stimule edici hormon artması e) Beta endorfin salgılanmasının artması

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

158. Atopik dermatitin temel tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Pruritus b) Tipik morfolojik dağılım c) Kronik tekrarlayan dermatit d) Atopik aile öyküsü e) Ig A yüksekliği

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

157. Hangisi osteoartritin tipik radyolojik bulgusu değildir? a) Eklem aralığında daralma b) Subkondral skleroz c) Osteofit d) Eklemde kemik ankilozu e) Kemik kistleri

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

156. Diyabetik bir hastada sağ el baş pormak, işaret parmağı ve orta parmağında uyuşukluk, duyu kaybı, baş parmakla orta parmağın uç uca birbirine değdirilememesi ve tenar atrofi görülüyor. Bu hastada aşağıdaki sinirlerin hangisini tutulmuş olduğu düşünülmelidir? a) N.medianus b) N.aksillaris c) N.ulnaris d) N.muskulokutaneus e) N.radialis

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

155. Hangisi romatoid artritte en seyrek tutulan eklemdir? a) Diz b) PIF c) MKF d) El bileği e) DiF

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

154. Yeni geliştirilen diabet teşhisine yönelik bir testte 100 tane diyabetli olduğu bilinen ve 100 tanede normal sağlıklı sıradan denek katılmıştır. Test sonuçlarına göre 110 deneğin diyabetik olduğu saptanmıştır. Bu 110 deneğin 90 tanesi diyabetik olduğu bilinen gruptandır. Testin duyarlılığı nedir? a) 90/20 b) 90/90 c) 90/110 d) 110/200 e) 90/100

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

153. Yapılan bir aratırmada atom bombası atıldığında bu kentte bulunan kişiler üzerinde bombanın atılmasından 20 yıl sonra kanser oluşumun incelenmiştir. Bu araştırmanı türü hangisidir? a) Kesitsel araştırma b) Kohort araştırma c) Vaka kontrol araştırmas d) Deneysel araştırma e) Retrospektif

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

152. Grafikte okla gösterilen 1963 yılına ait düşme trendinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Grafik verilmiş) a) Aşılama ruhsatının alınması b) Sefalosporinlerin bulunması c) Hemşirelere reçete yazma yetkisinin verilmesi d) Kayıtların iyi tutulmaması e) Çocuk hastanelerinin açılması

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

151. Aşağıdakilerden hangisi tarvma sonrası stres bozukluğunda görülebilen durumlardan biri değildir? a) Dikkat artışı b) Panik atak c) Disosiyatif bozukluğu d) Reddedilme duygusu e) Suçluluk duygusu

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

150. Küme baş ağrısında profilaktik tedavide kullanılmayan ilaç hangisidir? a) Ergotamin b) Verapamil c) Metizerjit d) Plopranolol e) Kodein

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

149. Wegener granülomatozisi için aşağıdakilerden hangisi karekretistik bulgu değildir? a) Paranazal sinüzit b) Retroorbital kitle ve propitozis c) Özefagus alt sfinkter tutulumu d) Nazal septumun perforasyonu e) Seröz otit media

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

148. Aşağıdakilerden hangisi sarkoidozun karekteristik bulgusu değildir? a) Eritema nodosum b) Artrit c) Anterior üveit d) Nazal mukoza tutulumuna bağlı burun tıkanıklığı e) Akciğer absesi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

147. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı diyafram yükselmesine neden olmaz? a) Amfizem b) Pulmoner infarktüs c) Mediasten tümörü d) Alt lob atelektazisi e) Subfrenik abse

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

146. Plevral efüzyonu olan bir hastanın plevral ve serum incelemesinde plevra/serum oranları: protein:0.3, LDH=0.4, Glikoz=1 saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisinin plevral efüzyona neden olma olasılığı en düşüktür? a) Nefrotik sendrom b) Pankreatit c) Atelektazi d) Siroz e) Konjestif kalp yetmezliği

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

145. Aşırı bulantı ve kusma olan bir hastada hangi asit-baz bozukluğu beklenir? a) Hiperkloremik-Hipokalemik metabolik asidoz b) Hiperkloremik-Hiperkalemik metabolik asidoz c) Normokloremik-Normokalemik metabolik asidoz d) Hipokloremik-Hipokalemik metabolik alkaloz e) Hipokloremik-Hiperkalemik metabolik alkaloz

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

144. 19 yaşında bayan hasta 2 gündür devam eden aşırı nefes darlığı şikayeti ile başvuruyor. Fizik incelemede kalpde gallop ritmi, akciğerlerde yaygın krepitan raller ve iki taraflı pretibial (++) ödem saptanıyor. Serum BUN=98, mg/dl Cre=5.8, mg/dl K=6 mg/dl ve idrar sedimentinde eritrosit silendirleri saptanıyor. iki günlük idrar miktarı günlük 200-250 ml dir. Ayrıca hastaya 4 saat önce iV 200 mg furosemid verilmiş olduğu öğreniliyor. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır.? a) Oral dijital b) Oral ve parenteral dijital c) Acil parenteral dijital + 2. doz furasemid + aminofilin d) Yüksek doz parenteral steroid e) Acil diyaliz

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

143. 20 yıldır diabetes mellitus olan 65 yaşında bir hasta, ayağında bir buçuk aydır devam eden akıntılı yara şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede sağ ayaka başparmağında nekrotik zemin üzerinde kötü kokulu, pürülan akıntılı ülsere lezyon gözleniyor. Lezyondan alınan örneğin yaymasında Gram pozitif kok, Gram pozitif ve negatif çomaklardan oluşan mikst flora görünümü saptanıyor. Bu hasta için en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Procain penisilin b) Tetrasiklin c) Sulbaktam-ampisilin d) Sefazolin e) Eritromisin

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

142. Streptococcus pnömoninin etkeni olduğu enfeksiyon riski aşağıdakilerden hangisinde normal popülasyondan farklı değildir? a) Splenektomili hasta b) AML c) Siroz d) Multipl myelom e) KL

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

141. 10 gün önce multipl myelom tanısı almış ve tedavi edilmemiş kadın hasta, birkaç gündür olan devam eden poliüri anoreksi, mental konfüzyon ve konstipasyon şikayetleri ile acil servise getiriliyor. Çekilen EKG'de QT mesafesinde kısalma saptanıyor. Aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir? a) Abdominal USG b) Serum immünoglobulin düzeyi c) Çift yönlü kafa grafisi d) Serum kalsiyum düzeyi e) Serum kreatinin düzeyi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

140. 61 yaşında erkek hasta kolesistektomi öncesi yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit:48600/mm3, hemoglobin: 12,5 gram, hematokrit:38, trombosit:183000/mm3 ve periferik yaymasında %90 olgun lenfosit, %10 nötrofil, eritrosit normokrom normositer ve trombositler normal sayıda saptanıyor. Fizik incelemesi normal olan hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? a) AML b) Lökomoid reaksiyon c) KML d) KLL e) ALL

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

139. 45 yaşında bayan hasta, 10 gündür ellerde titreme, terleme özellikle boyunda yutkunmakla ağrı ve ateş şikayetleri ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde nabız 110 / dk ateş 37.8, C ellerde ince tremor ciltte nemlilik ve boyunda gergin ve hassas diffüz guatr saptandı. En muhtemel tanı nedir? a) Graves hastalığı b) Hashitoksikozis c) Subakut tiroidit d) Anksiyeteli ötiroid diffüz guatr e) Ekzojen tirotoksikozis

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

138. Hangisi virilizm bulgusu değildir? a) Kliteromagali b) Kas kitlesinde artış c) Ses kalınlaşması d) Libido artışı e) Meme dokusunda büyüme

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

137. ileri dönem amfizemde lateral akciğer grafisinde aşağıdakilerden hangisi saptanmaz? a) Toraks ön arka çapı artar b) Radyolüsensi azalır c) Hava bülleri görülür d) Kalp gölgesi küçülür e) Periferik akciğerde damar gölgeleri azalır

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

136. Sarılık nedeniyle başvuran 25 yaşında kadını öyküsünden, hiçbir yakınması olmadığı, ailesinin sklerasında sararmayı fark ettiğini ve erkek kardeşinini de daha önceden benzer bulguları olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede potolojik bulgu saptanmıyor. Laboratuar tetkiklerinde total bilirubin 3 mg/dl, indirekt bilirubin 0,7 mg/dl, olarak saptanıyor. Serum, ALT, AST, alkalen fosfataz, GGT düzeyleri, tam kan sayımı ve abdominal USG normal bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Gilbert sendromu b) Rotor sendromu c) Crigler-Najar Tip I d) Dubin-Johnson sendromu e) Primer biliyer siroz

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

135. Aktif duodenal ülseri olan bir hastada Helikobakter pilori enfeksiyonu varlığını saptamak içinkullanılan testlerden hangisinin duyarlılığı en düşüktür? a) Endoskopik biyopsi materyalinde hızlı üreaz testi bakılması b) Üre-nefes testi c) Endoskopik biyopsi materyalinde kültür incelemesi d) Serumda spesifik IgG antikorlarının bakılması e) Endoskopik biyopsi materyalinde histolojik inceleme

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

134. Verilen ritim trasesi hangisi ile uyumludur? (Şekil verilmiş) a) Wenckebach (mobitz Tip I) blok b) Atrial fibrilasyon c) Mobitz tip 2 blok d) AV tam blok e) Atriyal taşikardi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

133. Hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz? a) Atropin b) Dijital c) Verapamil d) Amiodaron e) Propranolol

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

132. Aşağıdakilerden hangisi kalbin atım sonrası yükünü (afterload'ını) artıran bir hastalık değildir? a) Sistemik hipertansiyon b) Erken dönem mitral yetmezlik c) Aort stenozu d) Aort koarktasyonu e) Hipertrofik kardiyomiyopati

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

131. Akut myokard infarktüslü bir hasta için hastaneden taburcu olduktan sonraki dönemde hangisi mortaliteyi belirleyici bir faktör değildir? a) Post MI dönemde yapılan tread mill (koşu bandı) testinin verileri b) istirahattaki sol ventrikül fonksiyonu c) Ventriküler fibrilasyon ile başvuru d) infarktüs sonrası anjina e) infarktüse neden olan arterin tıkalı olması

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

130. Akut lenfoblastik lösemili bir çocuğun ilk başvurusunda aşağıdakilerden hangisi kötü prognoza işaret eder? a) Trombositopeni b) Çocuğun beyaz ırktan olması c) L1 tipi lösemi d) Çocuğun 3-5 yaşları arasında olması e) Lökosit sayısının 100.000 mm3 olması

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

129. Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluğunun eşlik ettiği bir hastalık değildir? a) Prader-Willi sendromu b) Depresyon c) Down sendromu d) Dikkat eksikliği-Hiperaktivite bozukluğu e) Turner sendromu

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

128. Rektal taze kanaması olan, başka bir bulgusu olmayan sağlıklı görünümlü 3 yaşındaki bir çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Meckel divertikülü b) Juvenil kolonik polip? c) Peptik ülser d) Ülseratif kolit e) invajinasyon

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

127. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karaciğerdeki zedelenme minimal düzeydedir? a) Portal ven trombozu b) Siroz c) Akut hepatit d) Wilson hastalığı e) Alfa-1 antitripsin eksikliği

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

126. Yukarıdaki soruda tanımlanan çocuk için en uygun tedavi hangisidir? a) Ağrı kesici b) Folik asit c) Eritrosit transfüzyonu ve damar içi sıvı d) Hidroksiüre e) Oksijen

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

125. Orak hücre anemisi olan bir yaşındaki çocukta ani solukluk ve dalağın hızla büyümesiyle şok tablosu gelişiyor. En olası tanı hangisidir? a) Akut sekestrasyon krizi b) Hemolitik kriz c) Aplastik kriz d) Ağrılı kriz e) Megaloblastik kriz

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

124. Willms tümöründen şüphelenilen bir çocukta aşağıdaki tetkiklerden hangisi tanı koymada en yardımcıdır? a) Toraks bilgisayarlı tomografi b) intravenöz pyelografi c) Abdominal ultrasonografi d) Abdominal bilgisayarlı tomografi e) Böbrek sintigrafisi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

123. Aşağıdakilerden hangisi SLE deki tanı koydurucu kriterlerden değildir? a) Fotosensivite b) Perikardit c) Nefrit d) Alopesi e) Sitopeni

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

122. 10 yaşında bir çocuk göz kapaklarında ve vücudunda şişlik, idrar miktarında azalma, çay renginde idrar yapma ve başağrısı şikayetleriyle getirildiği acil serviste generalize konvülsiyon geçirmiştir. Öyküsünden 10 gün önce kriptik tonsillit geçirdiği öğrenilmiştir. Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir. a) Minimal değişiklik hastalığı b) Nefrotik sendrom c) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit d) Diabetik nefropati e) Membranöz glomerülonefrit

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

121. Ekstremitelerinde belirgin güçsüzlük, dilinde fasikülasyonlar olan hipotonik yenidoğan bir bebeğin intrauterin dönemde inaktif olduğu öğrenilmiştir. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) infantil spinal musküler atrofi b) Duchenne tipi musküler distrofi c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Nemalin miyopati

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

120. Plevral efüzyonu olan bir çocuğun plevral sıvı incelemesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi tüberküloz tanısını desteklemez? a) Protein düzeyinin 3 gr/dl'nin üzerinde olması b) LDH düzeyinin 200 IU/L'den düşük olması c) pH'nın 7.20'nin altında olması d) Mikroskopik incelemede mononükleer hücrelerin görülmesi e) Dansitenin 1015'den fazla olmas

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

119. Aşağıdakilerden hangisi stafilokok pnömonisinin radyolojik bulgularından biri değildir? a) Pnömatosel b) Pyopnömotoraks c) Plevral effüzyon d) Bronşiektazi e) Yama tarzında infiltrasyon

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

118. Kistik fibrozisli bir çocukta kliniğe başvuruda en sık gözlenen durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Rektal prolapsus b) Akut ya da tekrarlayan akciğer bulguları c) Pozitif aile hikayesi d) Mekonyum ileusu e) Elektrolit ve asit-baz bozuklukları

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

117. Aşağıdakilerden hangisi Di-George sendromunda görülen bulgulardan değildir? a) Pulmoner hemosideroz b) Konjenital kalp hastalığı c) Doğum sonrası hipokalsemik konvulsiyonlar d) Yüksek damak ve düşük kulak e) Hücresel immün yetmezlik

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

116. Ölümle sonuçlanan anaflaksi olgularında en sık görülen ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Üst solunum yolu obstrüksiyonu b) Alt solunum yolu obstrüksiyonu c) Dolaşım kollapsı d) Aritmi e) Solunum depresyonu

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

115. iki günlük prematüre bebekte patent duktus arteriozus tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanıbilir? a) Dubotamin b) indometazin c) Protosiklin d) Betametazon e) Naloksan

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

114. Romatizmal ateşte en sık görülen kalp kapakçığı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? a) Pulmoner darlık b) Aort darlığı c) Mitral darlığı d) Aort yetmezliği e) Mitral yetmezlik

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

113. Aşağıdakilerden hangisi hipopitüitarizm bulgularından biri değildir? a) Uzamış sarılık b) Hipoglisemi c) Orantısız boy kısalığı d) Mikropenis e) inmemiş testis

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

112. Aşağıdakilerden hangisi Diabetes insipituslu süt çocuğunda beklenen bulgulardan biri değildir? a) Poliüri b) Polidipsi c) Kilo kaybı d) Hipotermi e) Dehidratasyon

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

111. Aşağıdakilerden hangisinin uygulanması splenektomi sonrası enfeksiyon riskini azaltmaz? a) Hepatit B aşısı b) Hemofilus Đnfluenza aşısı c) Meningokok aşısı d) Pnömokok aşısı e) Penisilin proflaksisi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

110. Aşağıdakilerden hangisi boğmacanın en sık görülen komplikasyonudur? a) Konvülsiyon b) Bronkopnömoni c) Bronşektazi d) Ensefalopati e) Amfizem

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

109. AIDS tanısı alan çocuklarda pnömoniye en sık neden olan Gr (+) bakteri aşağıdakilerden hangisidir? a) Hemofilus influenza b) Klebsiella pnömonia c) Streptokokus pnömonia d) Stafilokokus aureus e) Listeria monositogenez

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

108. Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisi asemptomatik seyreder? a) Laktoz intoleransı b) Galaktozemi c) Glikojen depo hastalığı d) Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu e) Fruktokinaz eksikliği

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

107. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında kardiyomiyopatiye neden olmaz? a) Karnitin eksikliği b) Glikojen depo hastalığı Tip II c) Mitokondriyal fonksiyon bozukluğu d) Metil malonik asidemi e) Mukopolisakkaridozlar

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

106. Aşağıdakilerden hangisi lipid depo hastalıklarından biri değildir? a) GM1 Gangliosidozis b) X-linked adrenolökodistrofi c) Tay-Sachs hastalığı d) Niemann-Pick hastalığı e) Gaucher hastalığı

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

105. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizmin en sık görülen nedenidir? a) Tiroid disgenezisi b) Deiodinasyon defekti c) iyon transport defekti d) Tirotiropin eksikliği e) Organifikasyonda tiroid peroksidaz defekti

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

104. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin büyüme geriliği olan bir yenidoğanda beklenen bulgulardan biri değildir? a) Polistemi b) Hipoglisemi c) Hiperkalsemi d) intrauterin enfeksiyon e) Hipotermi

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

103. Yenidoğan bebekte aşağıdaki durumlardan hangisinin perinatal asfiksiye bağlı olduğu düşünülmemelidir? a) Persistan pulmoner hipertansiyon b) Sürrenal kanama c) Uygunsuz ADH sendromu d) Kolestaz e) Dissemine intravasküler Koagülasyon

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

102. Yenidoğan bebekte hiperamonemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? a) Sodyum benzoat b) Glutamin c) Arginin d) Fenilbütirat e) Fenilasetat

eylül 2002 tus soruları ve cevapları

101. Bir bebekte ilk çıkması beklenen süt dişleri hangisidir? a) Üst santral kesici diş b) Alt lateral kesici diş c) Alt köpek dişi d) Üst lateral kesici diş e) Alt santral kesici diş