devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

nisan 2007 tus soruları ve cevapları

  • /
  • 21
  • >
  • »
 1. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/arsiv/TUS2007NISANSORULAR/BILIM%20SINAVI/TIP%20FAK%20MEZUNLARI/tus2007nisantipfakmezonkapak.pdf

  İ ÖSYM
  T.C. YÜKSEKÖ ĞRETİM KURULU
  ÖĞRENCİ SEÇME VE
  YERLEŞTİRME MERKEZİ

  A
  TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)
  8 Nisan 2007
  TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN
  BİLİM SINAVI
  ADI : ...........................................................
  SOYADI : ...........................................................
  T.C. KİMLİK NUMARASI : ...........................................................
  SALON NUMARASI : ...........................................................
  G E N E L A Ç I K L A M A
  1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yazmayı
  unutmayınız.
  2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır.
  3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap
  kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekilde aynen kodlayınız ve Salon Görevlisinin de
  ilgili yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız.

  A B C D
  Paraf Paraf Paraf Paraf
  SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ
  Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız
  veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın
  değerlendirilmesi mümkün değildir.
  4. Bu kitapçığın başında Temel Tıp Bilimleri Testi 1,
  sonunda da Klinik Tıp Bilimleri Testi bulunmaktadır. Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir:
  Temel Tıp Bilimleri Testi 1 1
  Klinik Tıp Bilimleri Testi 14

  5. Bu soru kitapçığındaki iki test toplam 200 sorudan oluşmaktadır ve soruların cevaplanması için verilen cevaplama süresi 210 dakikadır
  (3,5 saat).
  6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşunkalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı
  buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret
  konmayacaktır.
  7. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru
  cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap
  yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
  sayılacaktır.
  8. Bu testler puanlanırken doğru cevaplarınızın
  sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
  dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle bir soru hakkında
  hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı
  kestirmeniz yararınıza olabilir.
  9. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan
  yere işaretlemeyi unutmayınız.
  10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın
  arka kapağında belirtilmiştir.

  Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkez'imizin
  yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
  kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
  külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
  avatar
  01.12.2022 - 12:52
 2. BİLİM SINAVI

  SINAV TARİHİ: 08.04.2007
  TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN
  avatar
  01.12.2022 - 12:53
 3. 2007-B-TTBT-1
  TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1
  avatar
  01.12.2022 - 12:54
 4. 1. Aşağıdaki kaslardan hangisi trigonum suboccipitale’nin superomedial sınırını oluşturur?
  A) M. rectus capitis posterior minor
  B) M. rectus capitis posterior major
  C) M. obliquus capitis inferior
  D) M. obliquus capitis superior
  E) M. splenius capitis
  avatar
  01.12.2022 - 12:54
 5. 2. Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten
  sinir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) N. cutaneus antebrachii posterior
  B) N. cutaneus antebrachii medialis
  C) N. cutaneus antebrachii lateralis
  D) N. medianus
  E) N. ulnaris
  avatar
  01.12.2022 - 12:55
 6. 3. Aşağıdaki sinirlerden hangisi orta kulak boşluğundaki promontorium’un üzerinden geçer?
  A) Chorda tympani
  B) N. facialis
  C) N. auricularis posterior
  D) N. auriculotemporalis
  E) N. tympanicus
  avatar
  01.12.2022 - 12:55
 7. 4. Crista supraventricularis, aşağıdaki kalp bölümlerinin hangisinde yer alır?
  A) Sağ aurikula B) Sol aurikula
  C) Sağ ventrikül D) Sol ventrikül
  E) Sol atrium
  avatar
  01.12.2022 - 12:55
 8. 5.
  Bir interkostal aralığı gösteren yukarıdaki şekilde
  X ile belirtilen arter aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A. intercostalis anterior
  B) A. intercostalis posterior
  C) A. thoracica interna
  D) A. epigastrica superior
  E) Ramus cutaneus lateralis
  avatar
  01.12.2022 - 12:56
 9. 6. Aşağıdaki bağlardan hangisi ovaryumu pelvis
  duvarına asar?
  A) Ligamentum suspensorium ovarii
  B) Ligamentum ovarii proprium
  C) Mezovaryum
  D) Mezosalpenks
  E) Ligamentum latum uteri
  avatar
  01.12.2022 - 12:56
 10. 7. Tractus opticus yoluyla gelen görme duyusu beyinde ilk olarak hangi bölgeye iletilir?
  A) Nucleus caudatus
  B) Putamen
  C) Globus pallidus
  D) Corpus geniculatum laterale
  E) Talamus
  avatar
  01.12.2022 - 12:56
  • /
  • 21
  • >
  • »