devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tersiyer hiperparatiroidizm

 1. Primer hiperparatiroidizm( phpt),
  hiperkalsemiye uygunsuz olarak paratiroid hormon yüksekliğinin eşlik ettiği, bir ya da daha fazla paratiroid bezin hiperaktivitesi ile karakterizedir. En sık görülen endokrin hastalıklardandır. PHPT sıklıkla biyokimyasal tarama testleri sonucu tanınır. Genellikle tek bir adenom nedeni ile oluşurken bazen birden fazla adenom, hiperplazi veya karsinom nedeni ile de oluşabilir. Klinik prezentasyonlar farklılık gösterir. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Tanı biyokimyasal testler ile konur. Tanı konduktan sonra cerrahi tedavi veya takip açısından karar verilmelidir. Semptomatik hastalarda ( nefrolityaz, osteoporoz, bozulmuş böbrek fonksiyonu eşlik eden vs) tek etkin tedavi şekli olan paratiroid cerrahisi uygulanmalıdır. Asemptomatik hastalar ise dikkatli takip edilmeli, cerrahi endikasyonlar ortaya çıkarsa onlara da cerrahi uygulanmalıdır.

  Sekonder hiperparatiroidizm ( SHPT),
  paratiroit glandlarının dış faktörler nedeniyle uyarılarak, PTH üretimini arttırmaları ve sonuçta hiperplastik (%98) veya adenomatöz (%2) değişikliğe uğramalarıdır. En sık KBY' li hastalarda görülmektedir. Kanda azalmış iyonize kalsiyum, artmış fosfor ve artmış PTH düzeyi tanı koydurur. SHPT hastalarında temelde medikal ve cerrahi olmak üzere 2 tedavi yaklaşımı mecuttur. Medikal tedavide; fosfor bağlayıcı ajanlar, kalsimimetik ilaçlar ve D vitamini ve analogları kullanımaktadır. Cerrahi tedavide ise subtotal paratroidektomi, total paratroidektomi ve total paratroidektomi + ototransplantasyon kabul gören yaklaşımlardır.

  Tersiyer hiperparatiroidizm ( THPT),
  SHPT'nin uzun dönem sonrası hiperplazik paratiroit bezlerinin otonomi kazanması sonucu veya sıklıkla uzun dönem KBY'li hastalarda, başarılı renal transplantasyon sonrasında paratiroit bezlerinin otonomi kazanması sonucu gelişir. Sonuçta, yükselmiş kalsiyum düzeyleriyle birlikte otonom olarak yükselmiş PTH konsantrasyonları görülür. Medikal tedavide; kalsimimetik ilaçlar ve D vitamini ve d vitamini analogları kullanımaktadır. Cerrahi tedavide ise subtotal paratroidektomi, total paratroidektomi + ototransplantasyon tercih edilmektedir.

  (bkz: hiperparatiroidizm)
  (bkz: paratiroit hastalıkları)
  (bkz: hiperparatiroidi)
  (bkz: osteoporoz)
  (bkz: hipertansiyon)
  avatar
  12.12.2020 - 06:21